sobota, 25 maja 2013

Wypowiedzenie najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Jeśli najemca w takim przypadku dobrowolnie nie opróżni lokalu, właściciel doręcza mu żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym swoim podpisem.

Takie żądanie zawiera w szczególności:
• oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
• wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
• termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

Po bezskutecznego upływie tego terminu - właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji), które jest załącznikiem do umowy najmu.

Do wniosku załącza się:
1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

Lokator zawierając umowę o najem okazjonalny musi wskazać lokal do którego mógłby się przenieść w razie wykonania egzekucji opróżnienia lokalu. Gdyby już po zawarciu umowy okazało się, że nie ma możliwości zamieszkania w tym lokalu, ma obowiązek w ciągu 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym wskazać inny lokal do ewentualnego zamieszkania oraz przedstawić oświadczenie właściciela tego lokalu (lub osoby posiadającej do lokalu tytuł prawny), że na przeprowadzkę wyraża zgodę. Jeśli lokator nie dopełni tego obowiązku właściciel lokalu może wypowiedzieć mu na piśmie umowę najmu okazjonalnego, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz