środa, 22 maja 2013

Wypowiedzenie umowy najmu

Informacje ogólne
Oświadczenie woli
Wypowiedzenie umowy najmu składane jest w formie oświadczenia woli przez jedną ze stron umowy drugiej stronie. Składa je wynajmujący najemcy lub najemca wynajmującemu.
Różne terminy wypowiedzenia
Termin i powody, z jakich umowa najmu może być wypowiedziana, zależą od tego, czy najem dotyczy rzeczy ruchomej (np. samochodu), lokalu użytkowego czy też lokalu mieszkalnego. W przypadku umowa najmu lokalu mieszkalnego ważne jest też, kto składa wypowiedzenie: najemca czy wynajmujący, oraz czy wypowiedzenie dotyczy najmu zwykłego czy okazjonalnego.
Procedury wypowiedzenia umowy najmu
Zasady ogólne dotyczące wypowiedzenia zawarte w Kodeksie cywilnym odnoszą się przede wszystkim do rzeczy ruchomych (np. samochodu, maszyny) lub części nieruchomości. Do najmu lokalu mają też zastosowanie, jeśli nie są uregulowane odmiennie w innych przepisach.
ZAPAMIĘTAJ
Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:
• gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
• gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
• gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód. Według zasad ogólnych – jeśli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów określonych w umowie,a jeśli strony nie określiły tych terminów – z zachowaniem terminów ustawowych.
W ostateczności sąd
Z ważnych przyczyn, innych niż wymienione niżej, właściciel może wnieść sprawę do sądu o rozwiązanie umowy i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz