sobota, 25 maja 2013

Najem w starych budynkach

Jeśli czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku (zazwyczaj dotyczy to starych budynków, gdzie najem został zawiązany na podstawie decyzji administracyjnej) – właściciel lokalu może wypowiedzieć najem:
• z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
• z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia – osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, jeśli może ona używać tego lokalu, i spełnia on warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
Wartość odtworzeniowa dotyczy kosztu budowy mieszkania według danych urzędu statystycznego. Stanowi ona iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtwarzania 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
Przez wskaźnik przeliczeniowy należy rozumieć przeciętny koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na podstawie danych urzędu statystycznego.

ZAPAMIĘTAJ
Szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem podlegają osoby starsze i samotne. Jeżeli lokatorem jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat,a która po upływie terminu wypowiedzenia nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili jej śmierci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz